PG2 Brzesko


Idź do treści

Bezpieczna szkoła

NASZA SZKOŁA

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 1 października 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel" z testem sprawdzającym dla uczniów

Debata odbyła się w 4 rundach, które obejmowały tematy: Państwo, Prawo, Społeczeństwo, Obywatel. Debata wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród uczniów, zachęciła do zainteresowania się sprawami regionu i kraju, była możliwością wypowiadania własnych poglądów w wielu ważnych sprawach, próbą konfrontacji własnego zdania
z sądami innych osób, zwróciła uwagę uczniów na rolę jednostki w życiu państwa i odpowiedzialność za losy ojczyzny.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).


W ramach tego zadania młodzież miała okazję kształtować twórcze postawy, rozwijać odpowiedzialność, wyobraźnię
i wrażliwość, dbać o kulturę słowa, zwrócić uwagę na istniejące zagrożenia i skłonić do zachowania ostrożności. Uczniowie analizowali sytuacje trudne dla młodego człowieka, dokonywali diagnozy wyzwań, poznawali możliwości wsparcia w środowisku oraz nabrali przekonania, że istnieją możliwości zmiany tego, co trudne przez budowanie zaufania wobec osób znaczących dla młodego człowieka. Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane na forum szkoły – odbyły się wystawy prac plastycznych, młodzież obejrzała z zaciekawieniem prezentacje teatralne i chętnie czytała prace literackie. Zwrócenie uwagi na wszelkiego rodzaju wypadki zagrażające zdrowiu i życiu człowieka było ostatnim etapem realizacji tego zadania. Młodzież wypowiedziała się w formie happeningu pod hasłem „Bezpieczna Szkoła”.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. "Bezpieczne zachowanie w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp."

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

W ramach lekcji wychowawczych przeprowadzono we wszystkich klasach pogadanki w zakresie 3 tematów: "Chłopcy, dziewczęta – język, kultura osobista” - kl.1, "Prawa człowieka we współczesnym świecie” - kl.2, "Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom" - kl.3. Tematyka tego zadania była ściśle związana z Programem Profilaktyki i Wychowania. Pozwoliła na uściślenie zapisów w Regulaminie Szkoły. Scenariusze opracowanych lekcji zostaną wykorzystane w następnych latach szkolnych.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić".

W ramach lekcji wychowawczych odbyły się konwersatoria. Owocem tych zajęć były prace plastyczne i literackie wykonane przez uczniów szkoły - plakaty –antyreklama papierosów, narkotyków i alkoholu oraz listy otwarte (odezwy) do społeczności szkolnej na temat szkodliwości używek. Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane na forum szkoły – odbyły się wystawy prac plastycznych i literackich. Rezultaty prac uczniów okazały się bardzo interesujące. Młodzież bardzo aktywnie zaangażowała się w realizację zadań konkursowych
. Poprzez udział
w konkursie uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości wpływu papierosów, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka, a także nauczyli się szukać alternatywnych rozwiązań, aby zdrowo żyć. W realizacji tego zadania odbył się również dla klas 2 i 3 recital pt.
„Jutro jest… wtedy pochylisz się nade mną” dotyczący zagrożeń, jakie niosą za sobą alkohol, narkotyki i dopalacze.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"."

W ramach realizacji tego zdania odbyły się konwersatoria z pedagogiem szkolnym – specjalistą z zakresu resocjalizacji i psychologiem. Uczniowie mieli możliwość przekonać się, jakie zagrożenia płyną z kontaktów z grupą podwórkową oraz dowiedzieli się gdzie szukać pomocy w razie zaistniałego zagrożenia. Zdobyta wiedza posłużyła im do przekonania swoich kolegów i koleżanek, że ostatecznie przynależność do tych grup wpływa negatywnie na młodego człowieka. Ponadto zajęcia pozwoliły na obalenie mitu, że grupy te charakteryzują się silnymi więziami emocjonalnymi.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”.

Realizacja tego zadania została oparta na ogólnoszkolnym projekcie
„Czas żurawia”, którego celem było kształtowanie postaw szacunku, tolerancji, integracji w środowisku szkolnym. Było to zadanie szczególnie dla nas ważne, gdyż jesteśmy gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Zdobyte w tym czasie umiejętności przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby i sprzyjały utrwalaniu postaw tolerancji wobec drugiego, także niepełnosprawnego człowieka. Wszelka zdobyta wiedza i umiejętności na pewno będą przydatne w życiu młodych ludzi.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy”.

Jak co roku pomagaliśmy najuboższym uczniom naszej szkoły oraz rodzinom pozostającym pod opieką Kuratorskiej Służby Sądowej w Brzesku. Uwrażliwialiśmy młodych ludzi na potrzeby innych, zwłaszcza dzieci. Przygotowywaliśmy się do dalszej pracy w Klubie Wolontariatu. Realizacja tego zadania opierała się na zajęciach we wszystkich klasach na temat pomagania innym oraz na realizacji ogólnoszkolnego projektu pt. „Szkolna strategia pomagania innym”,
w ramach którego opracowano szkolną strategię pomagania uczniom naszej szkoły. Efektem jest „Skrzynka pytań” dla uczniów, na które odpowiedzi udzielają psycholog i pedagog szkolny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele otworzyli się na potrzeby innych, stali się gotowi do niesienia pomocy bliźnim.

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone 3 konwersatoria z młodzieżą naszej szkoły oraz jedno konwersatorium dla rodziców. W klasach pierwszych odbyło się spotkanie z policjantami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Brzesku w ramach realizacji pogram dla klas pierwszych pt. „Nieletni
a prawo”
. W klasach drugich spotkanie z policjantami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP
w Brzesku w ramach realizacji programu dla klas drugich pt.
„Cyberprzemoc – bezpieczeństwo młodych internautów”. Natomiast w klasach trzecich odbyły się warsztaty pt. „Porozmawiajmy o przemocy, agresji oraz o mechanizmach
i siłach napędzających zachowania przemocowe”
z policjantem – edukatorem ds. narkomani, specjalistą ds. nieletnich, społecznym kuratorem sądowym. Ponadto ten sam specjalista prowadził warsztaty dla rodziców pt. „Porozmawiajmy o przemocy i agresji. Czy moje dziecko bije, czy jest bite?”
Dzięki systematycznie prowadzonym zajęciom co roku nasza młodzież jest świadoma odpowiedzialności karnej
i prawnej nieletnich za popełniane czyny zabronione. Współpraca ta pomogła uczniom poznać te punkty prawa, które bezpośrednio dotyczą ich funkcjonowania w życiu społecznym. Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa uczniów
w drodze do i ze szkoły oraz na jej terenie. Uczniowie zostali zapoznani z treścią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wsparcie otrzymali również rodzice uczniów – mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w ramach warsztatów oraz poprzez otrzymane ulotki.

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

W ramach realizacji tego zadania opracowano 9 wzorów ankiet w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wzięli w nich udział uczniowie naszej szkoły, a wyniki będą nieocenionym źródłem informacji, pomogą wychowawcom i pedagogom w pracy profilaktycznej i wychowawczej z młodzieżą. Ponadto we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzesku oraz Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Brzesko został przybliżony naszej młodzieży problem przemocy w rodzinie. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział konkursie plastycznym zatytułowanym „Powstrzymać strach”, którego celem było ukazanie problemu występowania przemocy w rodzinie, wykształcenie właściwych postaw wobec problemu przemocy, kumulowanie energii i potencjału uczniów na działaniach artystycznych i twórczych zamiast patologicznych i destrukcyjnych. Praca naszej uczennicy została umieszczona na ulotce informacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania zrealizowane w ramach konkursu podniosły jakość pracy szkoły, zwiększyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pozwoliły na dalsze doskonalenie się w tym zakresie. Dzięki podjętym działaniom, uczniowie chętnie włączali się do realizacji zadań, które przyczyniły się do zmiany ich zachowań wobec środowiska koleżanek i kolegów, a także nauczycieli. Stawali się bardziej samodzielni, wykazywali więcej inicjatywy, uwierzyli w swoje możliwości. Realizowane zadania ujęte w konkursie, przyczyniły się do tego, że szkoła stała się miejscem, w którym działa się i tworzy, miejscem, które wspiera pełny i harmonijny rozwój ucznia, zaspakaja potrzebę twórczego działania i otwiera szanse edukacyjne oraz miejscem gdzie uczniowie czują się bezpieczni i akceptowani. Mamy nadzieję, iż młodzi ludzie zyskali w nas nauczycieli, którzy ich rozumieją, ufają im i starają się być dla nich przyjacielem.
Udział w konkursie był w pełni kompatybilny z naszym Programem Profilaktyki i Wychowania. Podjęte zadania były dla nas bodźcem do twórczych działań, w wyniku których, opracowaliśmy wiele nowych materiałów, pomocy dydaktycznych wzbogacając własny warsztat pracy. Realizując zadania utwierdziliśmy się w przekonaniu, że działanie zespołowe i współpraca z instytucjami (Policja, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centrum Wolontariatu, ośrodki i osoby wspomagające działania profilaktyczne) jednoczy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz uczy wspólnej odpowiedzialności.

Koordynatorami projektu były mgr inż. Elżbieta Wójciak, mgr Jolanta Ropek oraz mgr Renata Zagrodzka.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom naszego gimnazjum oraz przedstawicielom Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej, MOPS-u, PCK, Regionalnego Centrum Wolontariatu za zaangażowanie w trudne do przecenienia przedsięwzięcie, jakim okazał się konkurs Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń.STRONA GŁÓWNA | NASZA SZKOŁA | Z ŻYCIA SZKOŁY | DLA RODZICÓW | DLA UCZNIÓW | KONTAKT | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego